POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. WSTĘP

Niniejsza polityka prywatności została utworzona dla strony internetowej prowadzonej przez Administratora pod adresem http://www.omeganerv.pl. Strona internetowa będzie dalej zwana także „Stroną”.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest – „Solinea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Elizówce, Elizówka 65, 20-003 Ciecierzyn, wpisana do rejestru sądowego przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Vi Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000496008, NIP 7123284694 oraz nr REGON 061648660 (dalej zwana również Spółką).

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e – mail biuro@solinea.pl lub poprzez adres korespondencyjny wskazany wyżej.

III. DANE OSOBOWE

Rodzaje przetwarzanych danych

Podczas korzystania ze Strony w sposób automatyczny zbierane są dane dotyczące Użytkownika, w szczególności w zakresie informacji o dokonywanych czynnościach na Stronie oraz adresu IP. Dane te mogą być zbierane za pośrednictwem funkcjonowania plików cookies. Dodatkowo Użytkownik może podać dobrowolnie swoje dane w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w celu zapisu na newsletter.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane Użytkowników są przetwarzane w celu:

a) realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w postaci zapewnienia bezpieczeństwa, rozwoju i optymalnego funkcjonowania Strony, poprawy jakości usług, ochrony praw i dochodzenia roszczeń, działań marketingowych i informacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym tylko w celach związanych z prowadzeniem Strony.

Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu administratora, są: podmiot dostarczający systemy chmurowe, agencje reklamowe, dostawcy usług IT oraz narzędzi analitycznych. Informacje o działaniach niezgodnych z prawem mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom administracji publicznej oraz organom ścigania.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika ze Strony lub przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane osobowe zostały zebrane. Dodatkowo, dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym są rozstrzygane ewentualne roszczenia lub takie roszczenia mogłyby powstać, a nie uległy przedawnieniu.

Uprawnienia Użytkownika w stosunku do jego danych osobowych

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych Użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych  jest dobrowolne.

IV. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W ramach Strony wykorzystywane są media społecznościowe w postaci portalu Facebook oraz Instagram w celu informowania o działalności Spółki. Kliknięcie przez Użytkownika w zamieszczony na Stronie link do ww. portali społecznościowych (oznaczone logo lub nazwą) umożliwia połączenie treści Strony z profilem Użytkownika na danym portalu oraz przyporządkowanie wejścia na Stronę profilowi Użytkownika, które posiada na danym portalu.

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.